Past Directors        

pmnabar

kkaul

BNMitra

Kganpathi

SCDutta

Shri P.M. Nabar
(1959-1963)

Prof. K.N. Kaul
(1963-1964)

Dr. B.N. Mitra
(1964-1965)

Dr. K. Ganapathi
(1965-1971)

Dr. S.C. Datta
(1971-1976)

              

AHussain

rsthakur

sushilkumar

spskhanuja

RRShekharan

Dr. Akhtar Hussain
(1977-1988)

Dr. R.S. Thakur
(1988-1993)

Dr. Sushil Kumar
(1993-2000)

Dr. S.P.S. Khanuja
(2001-2008)

Prof. R. Rajasekharan
(2009-2012)

              

profaktripathi

 

 

 

 

Prof. Anil Kumar Tripathi
(2014-2019)

 

 

 

 

Hits: 20700